Các nhiệm vụ KHCN

Cấp nhiệm vụ KHCN Giai đoạn 2015-3.2020 Giai đoạn 2010-2014
1. Nhiệm vụ cấp Quốc gia 05 02
2. Nhiệm vụ cấp Bộ 17 13
3. Nhiệm vụ tỉnh, liên kết 27 25
4. Đề tài cấp Đại học Huế 85 55
5. Đề tài cấp cơ sở trường, NCKH sinh viên 475 382
6. Đề tài nghiên cứu cơ bản, Nafosted 22 16

Danh mục chi tiết các nhiệm vụ KH&CN của Trường ĐHNL, truy cập tại LINK.