Dự án HTQT

TT Tên chương trình/dự án Đơn vị tài trợ Thời gian Người chủ trì Kinh phí
Bắt đầu Kết thúc
1 Canh tác nông nghiệp bền vững ĐH Alicante, Tây Ban Nha 10.2017 10.2020 PGS.TS. Lê Văn An 78.510 EUR
2 Dự án “Tăng cường năng lực các tổ chức xã hội về Quản trị quyền trẻ em” (giai đoạn 2) Tổ chức Cứu trợ trẻ em (Save the Children International) 2.2020 12.2021 TS. Trương Quang Hoàng 4.855.000.000 VND
3 Chương trình nghiên cứu hợp đồnghợp tác quốc tế chiến lượcPhát triển công nghệ giảm khí thải nhà kính trong lĩnh vực nông ngiệp thông qua hợp tác quốc tế ( Viện nghiên cứu nông nghiệp và thực phẩm quốc gia (NARO) và Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế (HUAF) Quỹ tài trợ nghiên cứu của MAFF 2018 2023 GS.TS. Trần Đăng Hòa 60.000 USD
4 Determinants of Adoption of Sustainable Land management Pratices among small holders farmers group in uplands of Vietnam: a case study in central Vietnam Tổ chức IFS 2.2019 2.2020 ThS. Nguyễn Văn Thành (KN&PTNT) 7.900 USD
5 Joint endeavor to enhance dairy and beef product in Vietnam, Uganda and Ethiopia Chương trình VLIR 2019 2021 PGS.TS. Lê Đình Phùng 17.000 EUR
6 Lectin-producing Streptomyces strains from soil sample Tổ chức IFS 10.2019 10.2020 Nguyễn Thị Thủy Tiên (CKCN) 12.000 USD
7 Cải thiện sinh kế thông qua phát triển chuỗi giá trị heo đen và hoà nhập cộng đồng cho các hộ gia đình dân tộc thiểu số trong vùng dự án. Bộ Hợp tác và Phát triển Kinh tế Liên bang Đức (BMZ) và tổ chức Tầm nhìn Thế giới Đức (WVD) 11.2019 9.2022 Trương Quang Hoàng 550.173 EUR, tương đương với 13.994.758.000 VNĐ
8 Creating a conflict management model as a tool for sustainable community-based tourism (CBT) development in protected areas in Central Vietnam: Lessons from experience in Japan Asia-Pacific Network for Global Change Research 9.2019 10.2021 Hoàng Dũng Hà, Phạm Hữu Tỵ 31.300 USD
9 Ảnh hưởng các mức bã sẵn
trong khẩu phần lợn thịt đến
sinh trưởng và phát thải
ammonia từ chất thải.
Tổ chức IFS 3.2019 9.2020 Nguyễn Hải Quân 12.000 USD
10 Goat Production Systems and Marketing in Laos and Vietnam 7.2019 7.2023 Nguyễn Hữu Văn 111.414 AUD