Văn bản HTQT

1. Biểu mẫu HTQT

STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Tải văn bản
1 Biểu mẫu HTQT – Phụ lục 04

Biểu mẫu HTQT – Phụ lục 04 – Danh sách trích ngang về khách nước ngoài đề xuất không thuộc diện cấp giấy phép lao động

Tải về
2 Biểu mẫu HTQT – Phụ lục 03

Biểu mẫu HTQT – Phụ lục 03 – Cam kết quản lý khách nước ngoài

Tải về
3 Biểu mẫu HTQT – Phụ lục 02

Biểu mẫuHTQT – Phụ lục 02 – Kế hoạch làm việc dự kiến của khách nước ngoài

Tải về
4 Biểu mẫu HTQT – Phụ lục 01

Biểu mẫu HTQT – Phụ lục 01 – Nội dung chương trình tập huấn, hội thảo, hội nghị quốc tế

Tải về
5 Biểu mẫu HTQT – Mẫu 11

Biểu mẫu HTQT – Mẫu 11 – Xác nhận khách nước ngoài được miễn giấy phép lao động

Tải về
6 Biểu mẫu HTQT – Mẫu 10

Biểu mẫu HTQT – Mẫu 10 – Báo cáo nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài

Tải về
7 Biểu mẫu HTQT – Mẫu 09

Biểu mẫu HTQT – Mẫu 09 – Báo cáo kết thúc dự án, đề tài, hợp đồng nghiên cứu

Tải về
8 Biểu mẫu HTQT – Mẫu 08

Biểu mẫu HTQT – Mẫu 08 – Báo cáo tình hình thực hiện dự án, đề tài, hợp đồng nghiên cứu theo kinh phí nước ngoài theo quý

Tải về
9 Biểu mẫu HTQT – Mẫu 07

Biểu mẫu HTQT – Mẫu 07 – Đề cương dự án, đề tài, hợp đồng nghiên cứu có kinh phí không thuộc nguồn vốn ODA

Tải về
10 Biểu mẫu HTQT – Mẫu 06

Biểu mẫu HTQT – Mẫu 06 – Đề cương dự án, đề tài, hợp đồng nghiên cứu có kinh phí thuộc nguồn vốn ODA

Tải về
11 Biểu mẫu HTQT – Mẫu 05

Biểu mẫu HTQT – Mẫu 05 – Báo cáo tiến trình thực hiện các thỏa thuận đã ký

Tải về
12 Biểu mẫu HTQT – Mẫu 04

Biểu mẫu HTQT – Mẫu 04 – Xin phép làm việc với khách nước ngoài

Tải về
13 Biểu mẫu HTQT – Mẫu 03

Biểu mẫu HTQT – Mẫu 03 – Xin visa cho khách nước ngoài

Tải về
14 Biểu mẫu HTQT – Mẫu 02

Biểu mẫu HTQT – Mẫu 02 – Báo cáo kết quả hội thảo, hội nghị

Tải về
15 Biểu mẫu HTQT – Mẫu 01

Biểu mẫu HTQT – Mẫu 01 – Xin phép tổ chức Hội nghị, Hội thảo quốc tế

Tải về

2. Quy trình giải quyết thủ tục HTQT (đang cập nhật)