Đối tác quốc tế

I. Danh mục MoU còn hiệu lực: Link truy cập 

II. Danh mục MoU giai đoạn trước

ID Vietnamese ver. English ver. Country Date Responder
040203GA Thỏa thuận chung Hợp tác và Trao đổi khoa học giữa HUAF và Đại học Thú y và Khoa học vật nuôi Nippon, Nhật Bản General Agreement for Academic Cooperation and Exchange between HUAF and Nippon Veterinary and Animal Science University Musashino, Tokyo, Japan 03.02.2004 Assoc. Prof. Tran Van Minh
040213MFFRS Biên bản về thành viên khoa, nhà nghiên cứu khoa học và chương trình trao đổi sinh viên giữa trường Đại học Nông Lâm Huế và Đại học Thú y và Khoa học vật nuôi Nippon, Nhật Bản Memorandum for Faculty member, Research scholar and student exchange program between Hue University of Agriculture and Forestry and Nippon Veterinary and Animal Science University Japan 13.02.2004 Assoc. Prof. Tran Van Minh
050420MOU Biên bản ghi nhớ giữa Đại học Nông nghiệp Prague Cộng hòa Séc, và Đại hoc Nông Lâm Huế Memorandum of Understanding between Czech University of Agriculture Prague, Czech Republic and Hue University of Agriculture and Forestry, Vietnam Czech Republic 20.04.2005 Asoc. Prof. Dr. Tran Van Minh,
Dr. Hoang Manh Quan
050714GM Bản ghi nhớ chung về hợp tác và trao đổi giữa trường Kasetsart, Thái Lan và trường Đại học Nông Lâm Huế General Memonrandum for Academic Cooperation and Exchange between two universities Thailand 14.07.2005 Asso Prof. Tran Van Minh
060228AOC Thỏa thuận hợp tác giữa HUAF và Trường Sau Khoa học Môi trường Okayama, Nhật Bản Agreement of Cooperation between HUAF and the Graduate School of Environment Science Okayama University, Japan Japan 28.02.2006 Assoc. Prof. Tran Van Minh
060228AOC Thỏa thuận hợp tác Trao đổi sinh viên giữa HUAF và Trường Sau đại học về Khoa học Môi trường Okayama, Nhật Bản Student Exchange Appendix to the Agreement of Cooperation between HUAF and the Graduate School of Environment Science Okayama University, Japan Japan 28.02.2006 Assoc. Prof. Dr. Tran Van Minh
070526GA Thỏa thuận chung về hợp tác đào tạo và thành lập phòng thí nghiệm liên đại học đối với nghiên cứu vùng duyên hải hội nhập General Agreement for Academic Cooperation and for establishing a joint inter-university laboratory for integrated coastal studies Italy 26.05.2007 Assoc. Prof. Dr. Tran Van Minh
070827MOU Bản ghi nhớ về Hợp tác đào tạo và Khoa học giữa Đại học Nông Lâm Huế và Đại học Nông nghiệp Hoàng gia Campuchia Memorandum of Understanding on Academic and Scientific Cooperation between HUAF & Royal University of Agriculture (The Kingdom of Cambodia) Cambodia 27.08.2007 Assoc. Prof. Dr. Tran Van Minh
070827MOU Biên bản ghi nhớ hợp tác đào tạo và nghiên cứu giữa Đại học Nông Lâm Huế & Đại học Quốc gia Lào Memorandum of Understanding on Academic and Scientific Cooperation between HUAF & National University of Laos Laos 27.08.2007 Assoc. Prof. Dr. Lê Đức Ngoan
071109ACA Thỏa thuận hợp tác đào tạo với trường Đại học Siena Academic Cooperation Agreement with University of Siena Italy 09.11.2007 Dr. Nguyen Quang Linh
080514MOU Biên bản ghi nhớ về hợp tác khoa học và đào tạo giữa Đại học Nông Lâm Huế và Đại học Nam Đài Loan Memomrandom of Understanding on Academic and Scientific and Forestry and Southern Taiwan University Taiwan 14.05.2008 Assoc. Prof. Dr. Tran Van Minh
080822MOU Biên bản ghi nhớ giữa Viện nghiên cứu công nghệ Châu Á và trường Đại học Nông Lâm Huế Memorandum of Understanding between Asian Institute of Technology and Hue University of Agriculture and Forestry Thailand 22.08.2008 Assoc. Prof. Dr. Tran Van Minh
080927AOC Thỏa thuận hợp tác giữa Văn phòng Viện Rosa Luxemburg tại Hà Nội và trường Đại học Nông Lâm Huế Agreement of Cooperation between Rosa Luxemburg Institute in Hanoi and HUAF Luxemburg 27.09. 2008 Assoc. Prof. Dr. Tran Van Minh
090304MOU Bản ghi nhớ thỏa thuận giữa Trung tâm Nông lâm Thế giới (ICRAF) và Đại học Nông Lâm Huế Memorandum of Understanding between The world Agroforestry Centre International Centre for Research in Agroforestry 04.03.2009 Assoc. Prof. Dr. Lê Đức Ngoan
091001MOA Bản ghi nhớ thỏa thuận giữa Đại học Maejo, Thái Lan và Đại học Nông Lâm Huế Memorandum of Agreement Thailand 01.10.2009 Assoc. Prof. Dr. Tran Van Minh
100319AOC Thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Nông Lâm Huế và Đại học Greifswald Agreement of Cooperation between HUAF and Ermst- Arndt Universität Greifswald Germany 19.03.2010 Assoc. Prof. Dr. Nguyen Minh Hieu
100914UCA Thỏa thuận hợp tác giữa trường Đại học Nông Lâm Huế với trường Đại học Utrecht, Hà Lan Umbrella Cooperation Agreement between HUAF and Universitie Utrecht the Netherlands 14.09.2010 Assoc. Prof. Dr.Le Van An
11 Thỏa thuận hợp tác giữa HUAF và Viện nghiêu cứu khoa học nông nghiệp Near Caspian Cooperation Agreement between HUAF and Near-Caspian scientific research institute of arid agriculture Russian Federatio n 2011 Assoc.Prof.Dr Nguyen Minh Hieu
110309MOU Biên bản ghi nhớ giữa trường đại học Nông lâm Huế, Việt Nam và trường đại học Tasmania, Úc MOU between HUAF, Vietnam and the University of Tasmania, Australia Australia 2011 Assoc.Prof.Dr Nguyen Minh Hieu
110215MOU Biên bản ghi nhớ giữa trường đại học Kỹ thuật vùng Đông bắc Thái Lan Rajamangala-Phân hiệu Kalasin và trường Đại học Nông Lâm Huế, Việt Nam MOU between Rajamangala University of Technology Isan, Kalasin Campus, Thailand and Hue University of Agriculture and Forestry, Vietnam Thailand 2011 Assoc. Prof. Dr.Le Van An
1204MOU Biên bản ghi nhớ giữa trường đại học Nông Lâm Huế và Mê Kong (MI) MOU between Hue University of Agriculture and Forestry and Mekong Institute (MI) Thailand 2011 Assoc. Prof. Dr.Le Van An
120521 ACA Thỏa thuận về trao đổi học thuật và hợp tác giáo dục giữa trường Đại học Nông Lâm Huế và trường Đại học Miyagi, Nhật Bản Agreement of Academic Exchange and Educational Cooperation between HUAF and Miyagi University Japan 2012 Assoc. Prof. Dr.Le Van An
121215 Biên bản ghi nhớ giữa Học viện Công nghệ King Mongkut Ladkrabang, Thái Lan và ĐHNL Huế, Việt Nam Memorandum of Understanding between King Mongkut’s Institute Technology, Ladkrabang, Thái Lan and HUAF Thái Lan 2012 Assoc. Prof. Dr. Nguyen Minh Hieu
130826 Biên bản thỏa thuận về hợp tác hàn lâm giữa Khoa Nông nghiệp của ĐH Ubon Ratchathani, Thái Lan và ĐHNL, Huế, Việt Nam Memorandum of Agreement of Academic Collaboration between HUAF and Faculty of Agriculture Ubon Rachathani University, Thailand Thái Lan 2013 Assoc. Prof. Dr. Nguyen Minh Hieu
140610 Biên bản ghi nhớ về hợp tác hàn lâm giữa ĐH Sakon Nakhon Rajabhate, Thái Lan và DDHNL Huế, Việt Nam Memorandum of Understanding on Academic Cooperation between HUAF and Sakon Nakhon Rajabhat University of the Kingdom of Thailand Thái Lan 2014 Assoc. Prof. Dr. Nguyen Minh Hieu
150105 Biên bản ghi nhớ giữa ĐH Maejo, Thái Lan và ĐHNL Huế, Việt Nam Memorandum of Understanding between HUAF and Maejo University, Thailand Thái Lan 2015 Assoc. Prof. Dr. Le Van An
150326 Biên bản họp giữa ĐH Savannakhet, Lào và ĐHNL Huế, Việt Nam Minutes of the Meeting between HUAF and Savannakhet University, Laos Laos 2015 Assoc. Prof. Dr. Le Van An
150617 Biên bản thỏa thuận về hợp tác giữa ĐH Đại dương Đài Loan và DDHNL Huế, Việt Nam Memorandum of Agreement for Cooperation between the Hue University of Agriculture and Forestry, Vietnam and the National Taiwan Ocean University Đài Loan 2015 Assoc. Prof. Dr. Phùng Thăng Long
150910 Thỏa thuận trao đổi hàn lâm giữa Đại học Konkuk, Seoul, Nam Triều Tiên Academic Exchange Agreement between KonKuk University, Seoul, South Korea and HUAF Korea 2015 Assoc. Prof. Dr. Phùng Thăng Long
1603 Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa ĐHNL Huế, Việt Nam và ĐH New England, Armidale, Úc Memorandum of Understanding between HUAF, Vietnam and University of New England, Armidale, Australia Australia 2016 Assoc.Prof.Dr. Le Van An