Sản phẩm KHCN

 

Loại sản phẩm KH&CN 2015 2016 2017 2018 2019 5/2020
Số bài báo khoa học trên các tạp chí quốc tế có uy tín (ISI, Scopus) 13 20 34 62 71 24
Số sản phẩm được chuyển giao, thương mại hóa 04 03 03 04 03 01
Số sản phẩm đã nộp đăng ký SHTT 02 02 01
Sách, chương sách, giáo trình, tài liệu hướng dẫn 08 17 46 28 16 04

Truy cập dữ liệu sản phẩm KH&CN của Trường ĐHNL