Nhà khoa học

Đến tháng 2 năm 2020, Trường có tổng số 403 cán bộ, viên chức và lao động, trong đó có 275 giảng viên, có 3 Giáo sư, 37 Phó Giáo Sư, 99 Tiến sĩ, 153 thạc sĩ và 23 kỹ sư.

Chi tiết thông tin về nhà khoa học của trường được truy cập tại cơ sở dữ liệu khoa học Đại học Huế.