Biểu mẫu HTQT

STT Biểu mẫu
1 Mẫu 01 – Xin phép tổ chức Hội nghị, Hội thảo quốc tế
2 Mẫu 02 – Báo cáo kết quả hội thảo, hội nghị
3 Mẫu 03 –  Xin visa cho khách nước ngoài
4 Mẫu 04 – Xin phép làm việc với khách nước ngoài
5 Mẫu 05 – Báo cáo tiến trình thực hiện các thỏa  thuận đã ký
6 Mẫu 06 – Đề cương dự án, đề tài, hợp đồng nghiên cứu có kinh phí thuộc nguồn vốn ODA
7 Mẫu 07 – Đề cương dự án, đề tài, hợp đồng nghiên cứu có kinh phí không thuộc nguồn vốn ODA
8 Mẫu 08 – Báo cáo tình hình thực hiện dự án, đề tài, hợp đồng nghiên cứu theo kinh phí nước ngoài theo quý
9 Mẫu 09 – Báo cáo kết thúc dự án, đề tài, hợp đồng nghiên cứu
10 Mẫu 10 – Báo cáo nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài
11 Mẫu 11 – Xác nhận khách nước ngoài được miễn giấy phép lao động
12 Phụ lục 01 – Nội dung chương trình tập huấn, hội thảo, hội nghị quốc tế
13 Phụ lục 02 – Kế hoạch làm việc dự kiến của khách nước ngoài
14 Phụ lục 03 – Cam kết quản lý khách nước ngoài
15 Phụ lục 04 – Danh sách trích ngang về khách nước ngoài đề xuất không thuộc diện cấp giấy phép lao động