Thông báo về việc thay đổi thời gian vòng Ý tưởng cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” Đại học Huế lần thứ III, năm 2020