Thông báo đề xuất đề tài, nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia năm 2021

Các đơn vị/cá nhân thực hiện đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia theo hướng dẫn tại Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26/5/2014 và Thông tư số 03/2017/TT-BKHCN ngày 02/4/2017. Đối với Chương trình quốc gia về khoa học giáo dục sẽ có hướng dẫn riêng.

Hồ sơ đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia gửi về Đại học Huế (qua Ban KHCN&QHQT) trước 17g00 ngày 22/5/2020 (bản mềm gửi qua email: bkhcn@hueuni.edu.vn).