Thông báo kêu gọi đề xuất: Rapid-Response Grants on Covid-19 and the Social Sciences

Kêu gọi đề xuất Hợp tác với Quỹ Henry Luce, Hội đồng nghiên cứu khoa học xã hội (SSRC), như một phần của Sáng kiến Covid-19, tìm kiếm các đề xuất từ các ngành khoa học xã hội và các lĩnh vực liên quan giải quyết các vấn đề xã hội, kinh tế, văn hóa, và tác động chính trị của Covid-19 tại Hoa Kỳ và toàn cầu, cũng như phản ứng với các tác động trên diện rộng của đại dịch.

Hạn nộp hồ sơ: ngày 1 tháng 6 năm 2020.

Để biết câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp, vui lòng xem lại trang Câu hỏi thường gặp của chúng tôi. Đăng ký trực tuyến tại thông qua cổng thông tin ứng dụng của chúng tôi.

Chi tiết tại: https://covid19research.ssrc.org/rapid-response-grants-on-covid-19-and-the-social-sciences/