Các biểu mẫu đề tài KHCN cấp cơ sở

TT Biểu mẫu đề tài KHCN cấp cơ sở
1 Đề xuất NCKH cấp cơ sở giáo viên
2 Phiếu xác định danh mục đề xuất ĐT NCKH cấp Trường
3 Biên bản xác định danh mục ĐT NCKH cấp cơ sở
4 Thuyết minh đề tài cấp cơ sở
5 Phiếu đánh giá thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học cơ sở
6 Hợp đồng triển khai thực hiện đề tài cấp cơ sở
7 Báo cáo tình hình thực hiện đề tài cấp cơ sở
8 Biên bản kiểm tra tình hình thực hiện đề tài cấp cơ sở
9 Phiếu điều chỉnh thuyết minh đề tài cấp cơ sở
10 Tờ trình xin hủy thực hiện đề tài cấp cơ sở
11 Phụ lục 2 & 3. Hướng dẫn viết báo cáo đề tài cấp cơ sở
12 Tờ tình đề nghị thành lập hội đồng
13 Phiếu nhận xét phản biện báo cáo tổng kết đề tài cấp cơ sở
14 Phiếu đánh giá, nghiệm thu đề tài cấp cơ sở
15 Biên bản hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài cấp cơ sở
16 Biên tổng hợp kết quả nghiệm thu đề tài cấp cơ sở
17 Biên bản thanh lý hợp đồng đề tài cấp cơ sở
18 Tờ trình thành lập hội đồng tuyển chọn danh mục và thuyết minh – Áp dụng khối Phòng ban

 

TT Đề tài KHCN sinh viên
1 Quyết định 240/QĐ-ĐHH về việc ban hành Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên ĐHH
2 Quyết định 390/QĐ-ĐHNL về việc ban hành Quy định hoạt động nghiên cứu khoa học cấp cơ sở của trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
3 Biểu mẫu đề tài KHCN sinh viên