Thông báo của phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế về kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2020

Căn cứ Công văn số 1263/BGDĐT-KHCNMT ngày 29 tháng 3 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN năm 2020, Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế  xây dựng kế hoạch KH&CN năm 2020 như sau:

1.Đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia

Các đơn vị gửi đề xuất nhiệm vụ thuộc Chương trình KH&CN cấp quốc gia về khoa học giáo dục giai đoạn 2016-2020 và nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia khác theo yêu cầu của các cơ quan quản lý liên quan (xem Phần B, Mục II, Tiểu mục 1 tại Công văn số 1263/BGDĐT-KHCNMT).

– Phiếu đề xuất và Danh mục Chương trình KH&CN cấp Quốc gia (Thông tư 07/2014/TT-BGDĐT) gửi về phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế trước ngày 23/4/2019 cả bản cứng + bản mềm (khcn-htqt@huaf.edu.vn)

2. Đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ

2.1. Chương trình KH&CN cấp Bộ thực hiện từ năm 2020

– Các đơn vị triển khai, tiếp nhận và sơ tuyển đề xuất chương trình KH&CN cấp Bộ theo các quan điểm, mục tiêu, tiêu chí ưu tiên tại Phần B, Mục I và Mục II, Tiểu mục 2 tại Công văn số 1263/BGDĐT-KHCNMT.

– Phiếu đề xuất và Danh mục Chương trình KH&CN cấp Bộ của đơn vị (Mẫu 1 và 2, Thông tư 09/2018/TT-BGDĐT) gửi về phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế trước ngày 23/4/2019 cả bản cứng + bản mềm (khcn-htqt@huaf.edu.vn).

2.2. Đề tài KH&CN cấp Bộ thực hiện từ năm 2020

– Các đơn vị thông báo cho các nhà khoa học tiến hành đề xuất đề tài cấp Bộ online tại địa chỉ: https://forms.gle/qYAu1bakRpahWwfr5 (hạn cuối: ngày 30/4/2019).

Xem chi tiết thông báo tại đây