17 Tháng Tư, 2019 Thông báo của phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế về kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2020

Thông báo của phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế về kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2020

Căn cứ Công văn số 1263/BGDĐT-KHCNMT ngày 29 tháng 3 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN năm 2020, Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế  xây dựng kế hoạch KH&CN năm 2020 như sau:

1.Đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia

Các đơn vị gửi đề xuất nhiệm vụ thuộc Chương trình KH&CN cấp quốc gia về khoa học giáo dục giai đoạn 2016-2020 và nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia khác theo yêu cầu của các cơ quan quản lý liên quan (xem Phần B, Mục II, Tiểu mục 1 tại Công văn số 1263/BGDĐT-KHCNMT).

– Phiếu đề xuất và Danh mục Chương trình KH&CN cấp Quốc gia (Thông tư 07/2014/TT-BGDĐT) gửi về phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế trước ngày 23/4/2019 cả bản cứng + bản mềm (khcn-htqt@huaf.edu.vn)

2. Đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ

2.1. Chương trình KH&CN cấp Bộ thực hiện từ năm 2020

– Các đơn vị triển khai, tiếp nhận và sơ tuyển đề xuất chương trình KH&CN cấp Bộ theo các quan điểm, mục tiêu, tiêu chí ưu tiên tại Phần B, Mục I và Mục II, Tiểu mục 2 tại Công văn số 1263/BGDĐT-KHCNMT.

– Phiếu đề xuất và Danh mục Chương trình KH&CN cấp Bộ của đơn vị (Mẫu 1 và 2, Thông tư 09/2018/TT-BGDĐT) gửi về phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế trước ngày 23/4/2019 cả bản cứng + bản mềm (khcn-htqt@huaf.edu.vn).

2.2. Đề tài KH&CN cấp Bộ thực hiện từ năm 2020

– Các đơn vị thông báo cho các nhà khoa học tiến hành đề xuất đề tài cấp Bộ online tại địa chỉ: https://forms.gle/qYAu1bakRpahWwfr5 (hạn cuối: ngày 30/4/2019).

Xem chi tiết thông báo tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

X