Thông báo về việc Đăng ký đề xuất đề tài NCKH giảng viên và nhóm sinh viên sử dụng kinh phí dự án FTVIET năm 2019

Căn cứ Bản thoả thuận Dự án “Đánh giá bản chất của quá trình chuyển đổi rừng ở Việt Nam, dịch vụ sinh thái và khả năng phục hồi sinh thái xã hội trong các cảnh quan rừng được quản lý tại địa phương” (FTViet) giữa Đại học Lausanne (UNIL)-Thuỵ Sĩ, Viện Tài nguyên Môi trường (IREN) và Trường Đại học Nông Lâm (HUAF) – Đại học Huế ngày 12 tháng 06 năm 2017;

Căn cứ bản kế hoạch hoạt động và dự trù kinh phí của dự án FTViet được Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế phê duyệt ngày 5 tháng 9 năm 2017;

Phòng KHCN-HTQT xin thông báo về Đăng ký đề tài NCKH giảng viên và nhóm sinh viên sử dụng kinh phí dự án FTVIET năm 2019″  như sau:

A. Đăng ký đề xuất đề tài NCKH giảng viên

1.Số lượng: 02 đề tài.

2. Mức hỗ trợ: 20 triệu/đề tài (trích 10% nộp trường theo quy định).

3. Các lĩnh vực nghiên cứu liên quan dự án: (1) Hệ thống thông tin địa lý và viễn thám trong quản lý tài nguyên; (2) Nghiên cứu về thảm thực vật rừng; (3) Dịch vụ hệ sinh thái; (4) Nghiên cứu về loài xâm lấn (dây bìm); (5) Nghiên cứu về cây họ Dầu (Dipterocarps); (6) Nghiên cứu về xã hội – kinh tế và sinh kế – biến đổi khí hậu: thu thập dữ liệu quy mô rộng để phân tích xu hướng; (7) Đánh giá nhu cầu đào tạo, năng lực của các bên liên quan; (8) Các định hướng nghiên cứu liên quan khác: chế biến, chuỗi giá trị, lâm sản ngoài gỗ, cây dược liệu, phát triển các mô hinh sinh kế….

4. Tiêu chuẩn chủ nhiệm đề tài:

a. Giảng viên, nghiên cứu viên có trình độ Thạc sĩ trở lên, có chuyên môn và kinh nghiệm nghiên cứu liên quan đến các chủ đề nghiên cứu của Dự án FTVIET.

b. Không chủ trì đề tài cấp trường 2019 có sử dụng kinh phí từ ngân sách

c. Cam kết xuất bản 01 bài báo trên Tạp chí KH&CN Nông nghiệp – ĐHNL Huế

5. Các bước thực hiện và hạn chót:

a. Nộp đề xuất online qua đường dẫn https://goo.gl/forms/ivZUChfUWRgMgLt32 và bảng tổng hợp đề xuất có chữ ký của thủ trưởng đơn vị (đính kèm):  hoàn thành trước 17h ngày 31/03/2019.

b. Thời gian tuyển chọn, đề xuất đề tài: ngày 05/4/2019.

c. Thời gian tuyển chọn, phê duyệt thuyết minh đề tài: trước ngày 15/4/2019.

d. Thời gian thực hiện đề tài: 12 tháng (dự kiến từ tháng 5/2019 đến tháng 5/2020.

6. Yêu cầu nghiệm thu:

Quy trình quản lý đề tài như đề tài cấp trường sử dụng ngân sách. Hội đồng nghiệm thu bao gồm đại diện Ban điều phối dự án và các nhà khoa học liên quan.

B. Đăng ký đề xuất đề tài NCKH sinh viên

7. Số lượng: 13 đề tài.

8. Mức hỗ trợ: 7 triệu/đề tài (trích 10% nộp trường theo quy định).

9. Các lĩnh vực nghiên cứu liên quan dự án: (1) Hệ thống thông tin địa lý và viễn thám trong quản lý tài nguyên; (2) Nghiên cứu về thảm thực vật rừng; (3) Dịch vụ hệ sinh thái; (4) Nghiên cứu về loài xâm lấn (dây bìm); (5) Nghiên cứu về cây họ Dầu (Dipterocarps); (6) Nghiên cứu về xã hội – kinh tế và sinh kế – biến đổi khí hậu: thu thập dữ liệu quy mô rộng để phân tích xu hướng; (7) Đánh giá nhu cầu đào tạo, năng lực của các bên liên quan; (8) Các định hướng nghiên cứu liên quan khác: chế biến, chuỗi giá trị, lâm sản ngoài gỗ, cây dược liệu, phát triển các mô hinh sinh kế….

10. Tiêu chuẩn sinh viên tham gia đề tài:

a. Số lượng sinh viên/nhóm: 05 sinh viên (trong đó có 01 nhóm trưởng)

b. Sinh viên chính quy, đang học năm thứ 2, hoặc 3, chưa tham gia nhóm nghiên cứu thuộc đề tài sinh viên sử dụng ngân sách năm 2019.

11. Các bước thực hiện và hạn chót:

a. Nộp đề xuất online qua đường dẫn https://goo.gl/forms/HqRSL2JWgKOEIxUl1  và bảng tổng hợp đề xuất có chữ ký của thủ trưởng đơn vị (đính kèm) :  hoàn thành trước 17h ngày 31/03/2019.

b. Thời gian tuyển chọn, đề xuất đề tài: ngày 05/4/2019.

c. Thời gian tuyển chọn, phê duyệt thuyết minh đề tài: trước ngày 15/4/2019

d. Thời gian thực hiện đề tài: 12 tháng (dự kiến từ tháng 5/2019 đến tháng 5/2020).

12. Yêu cầu nghiệm thu: Quy trình quản lý đề tài như đề tài sinh viên sử dụng ngân sách. Hội đồng nghiệm thu bao gồm đại diện Ban điều phối dự án và các nhà khoa học liên quan.

Đề nghị thủ trưởng các đơn vị phổ biến thông báo này đến toàn thể CBVC biết để đăng ký đề xuất như các nội dung trên.

Trân trọng./.