Danh mục đề tài, dự án hợp tác quốc tế đã và đang thực hiện (03/2019)

TT TÊN ĐỀ TÀI/ DỰ ÁN CHỦ TRÌ KINH PHÍ HOÀN THÀNH
1 Nâng cao sức sản xuất bền vững và hiệu quả của các nông hộ chăn nuôi bò ở miền Trung Việt Nam – LPS/2012/062 PGS.TS. Nguyễn Xuân Bả 999.580 2018
2 Sustain development of chitosan superabsobent hydrogels as alternative growth media of vegetable seedlings in drought conditions ThS.  Dương Văn Hậu 15.000 2018

 

3 Nâng cao năng lực nghiên cứu và đổi mới ở Việt Nam PGS.TS. Lê Văn An 94.075 2018
4 Rủi ro đến sức khỏe cộng đồng do vi khuẩn Streptococcus nhóm B trong nuôi trồng thủy sản tại các nước Đông Nam Á TS. Nguyễn Ngọc Phước 32.038 2018
5 Nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu cho nông hộ vùng cao ở vùng Bắc Trung Bộ, Việt Nam ThS. Lê Văn Nam 15.000 2018
6 Newton Fund Institutional Links – Avoided forest degredation in central Vietnam PGS.TS. Lê Văn An 34.455 2018
7 Nâng cao năng lực nghiên cứu và đổi mới về biến đổi khí hậu ở Campuchia, Lào và Việt Nam PGS.TS. Lê Văn An 86.630 2019
8 Quản lý tổng hợp đất, nước và dinh dưỡng đối với hệ thống nông nghiệp bền vững ở vùng duyên hải Nam Trung Bộ Việt Nam và Ốt-xtrây-lia PGS.TS. Hoàng Thị Thái Hòa 31.250 2019
9 Hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ tuân thủ những yêu cầu về gỗ hợp pháp để tham gia hiệu quả vào chuỗi cung ứng gỗ hợp pháp trong nước và quốc tế TS. Trương Quang Hoàng 119.757 2019
10 Giảm phân biệt đối xử và tăng cường sự tham gia của trẻ em và thanh thiếu niên đồng tính, song tính và chuyển giới (LGBT) TS. Trương Quang Hoàng 14.896 2019
11 Canh tác nông nghiệp bền vững PGS.TS. Lê Văn An 88.740 2020
12 Tăng cường năng lực các tổ chức xã hội về Quản trị quyền trẻ em TS. Trương Quang Hoàng 256.293 2021
13 Đánh giá bản chất của quá trình chuyển đổi rừng ở Việt Nam, dịch vụ sinh thái và khả năng phục hồi sinh thái xã hội trong các cảnh quan rừng được quản lý tại địa phương PGS.TS. Lê Văn An 2.967.531 2023