Thư mời viết bài Hội thảo khoa học “Hoàn thiện pháp luật về đất đai ở Việt Nam hiện nay”

Trường Đại học Luật, Đại học Huế phối hợp với trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Hoàn thiện phát luật về đất đai ở Việt Nam hiện nay” với các chủ đề chính:

Chủ đề 1: Hoàn thiện pháp luật về đất đai dưới góc độ tiếp cận quyền.
Chủ đề 2: Hoàn thiện pháp luật đất đai – Tiếp cận dưới góc độ quản lý kinh tế.
Chủ đề 3: Phát luật về đất đai của một số quốc gia trên thế giới – Gợi mở cho Việt Nam.
Chủ đề 4: Hoàn thiện Luật đất đai năm 2013: Lý luận và thực tiễn

Thời gian dự kiến: Tháng 5 năm 2022
Mọi thông tin chi tiết về Hội thảo xin vui lòng liên hệ:
– ThS. Hồ Nguyễn Thảo Nguyên; Email: nguyenhnt@hul.edu.vn; Điện thoại: 0779.489.289
– Đoàn Mai Thủy Quyên; Email: qdoan2018@gmail.com; Điện thoại: 096.339.4965; (0234)3935665