Đăng ký buổi tư vấn viết đề xuất dự án nghiên cứu tài trợ bởi Quỹ Sumitomo, Nhật Bản năm 2029

Tên bài: Đăng ký buổi tư vấn viết đề xuất dự án nghiên cứu tài trợ bởi Quỹ Sumitomo, Nhật Bản năm 2029
Trong chương trình hợp tác giữa Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Huế và Quỹ Sumitomo hằng năm về triển khai kêu gọi dự án nghiên cứu do Quỹ Sumitomo tài trợ, Phòng KHCN-HTQT thông báo đến Quý thầy/cô quan tâm đăng ký buổi tư vấn theo đường link sau:
Thông tin về tài trợ này trên link: http://www.sumitomo.or.jp/e/
Hạn đăng ký trước ngày 5/6/2019.