Nghiệm thu chính thức đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Huế

Sáng ngày 01.7.2021, trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu chính thức 02 đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Huế:

1.Tên đề tài: “Sức sản xuất thịt và biểu hiện gen sinh cơ của gà Ri lai và Lương Phượng được nuôi bằng khẩu phần có các mức methionine khác nhau”

Mã số: DHH2019-02-116

Chủ nhiệm đề tài: TS. Hồ Lê Quỳnh Châu

– Kết quả nghiên cứu của đề tài đã bổ sung thêm thông tin về ảnh hưởng của các nồng độ methionine khác nhau trong khẩu phần đến sinh trưởng, năng suất và chất lượng thịt của hai nhóm gà lông màu đang được nuôi phổ biến ở khu vực miền Trung.

– Đã sử dụng các kỹ thuật phân tử hiện đại để nghiên cứu ảnh hưởng của việc sử dụng các mức methionine khác nhau trong khẩu phần đến biểu hiện một số gen sinh cơ ở gà.

– Đề tài được xếp loại tốt

TS. Hồ Lê Quỳnh Châu báo cáo tại Hội đồng

2.Tên đề tài: “Khả năng sinh trưởng và năng suất thịt của các tổ hợp lai giữa bò đực Red Angus, Droughtmaster, Charolais với bò cái lai Brahman nuôi trong nông hộ tại tỉnh Quảng Ngãi”

– Mã số: DHH2019-02-122

– Chủ nhiệm: PGS.TS. Nguyễn Xuân Bả

– Nghiên cứu này được triển khai một cách có hệ thống chăn nuôi bò thịt trong nông hộ tại tỉnh Quảng Ngãi, từ khảo sát hệ thống chăn nuôi bò cái sinh sản (bò lai Zebu) đến đánh giá sinh trưởng của bê lai hướng thịt đến 18 tháng tuổi và thử nghiệm vỗ béo các nhóm bò lai hướng thịt trước khi giết mổ (18-21 tháng tuổi).

– Đối tượng nghiên cứu khá mới trong điều kiện chăn nuôi ở nông hộ miền Trung, các tổ hợp bò lai hướng thịt giữa bò cái lai Brahman và các giống bò đực Charolais, Red Angus; Droughmaster mới được triển khai trong mấy năm gần đây và chưa có nghiên cứu nào một cách đầy đủ các giai đoạn sinh trưởng cũng như năng suất thịt, đặc biệt là nghiên cứu trong điều kiện miền Trung, nguồn thức ăn sẵn có trong nông hộ.

– Đề tài được xếp loại xuất sắc.

PGS.TS. Đinh Văn Dũng, thành viên đề tài, báo cáo tại Hội đồng