Thông báo đăng ký đề xuất đề tài cấp trường do Dự án FTViet tài trợ năm học 2021 – 2022

– Căn cứ Bản thoả thuận Dự án “Đánh giá bản chất của quá trình chuyển đổi rừng ở Việt Nam, dịch vụ sinh thái và khả năng phục hồi sinh thái xã hội trong các cảnh quan rừng được quản lý tại địa phương” (FTViet) giữa Đại học Lausanne (UNIL), Thuỵ Sĩ và Trường Đại học Nông Lâm (HUAF), Đại học Huế ngày 11 tháng 09 năm 2020;

– Trường Đại học Nông Lâm và Ban Điều phối dự án FTViet thông báo về việc đăng ký đề xuất đề tài cấp trường do dự án FTVIET tài trợ năm 2021-2022 như sau:
1. Đối tượng hỗ trợ: Cán bộ, Giảng viên, nghiên cứu viên, sinh viên thuộc Đại học Huế.
2. Số lượng và mức hỗ trợ: Số lượng: 10 đề tài và mức hỗ trợ như sau:
– Mức hỗ trợ cơ bản: 30 triệu/đề tài đối với những đề tài có 01 bài báo được đăng hoặc chấp nhận đăng ở Tạp chí Khoa học và Công nghệ nông nghiệp của Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế (sản phẩm bắt buộc).
– Để khuyến khích những đề tài có đăng ký xuất bản quốc tế, dự án sẽ hỗ trợ thêm tối đa 30 triệu đồng/01 bài được đăng hoặc chấp nhận trên các tạp chí nằm trong danh mục Scopus hoặc Web of Science.
– Mức kinh phí hỗ trợ cụ thể của mỗi đề tài, sẽ được thông báo cụ thể khi đề xuất được phê duyệt và ký Hợp đồng triển khai.
3. Lĩnh vực nghiên cứu liên quan dự án
– Hệ thống thông tin địa lý và viễn thám trong quản lý tài nguyên rừng;
– Nghiên cứu về thảm thực vật rừng; Đa dạng sinh học; cây dược liệu;
– Dịch vụ hệ sinh thái;
– Nghiên cứu về loài xâm lấn (dây bìm);
– Nghiên cứu về xã hội – kinh tế và sinh kế – biến đổi khí hậu: thu thập dữ liệu quy mô lớn để phân tích xu hướng;
– Đánh giá nhu cầu đào tạo, năng lực của các bên liên quan trong quản trị quản lý tài nguyên thiên nhiên, tài nguyên rừng, nông lâm kết hợp;
– Các định hướng nghiên cứu liên quan khác: chế biến nông lâm sản, chuỗi giá trị, lâm sản ngoài gỗ, cây dược liệu, phát triển các mô hinh sinh kế,….
4. Địa bàn nghiên cứu ưu tiên: Vùng miền núi tỉnh Thừa Thiên Huế, ưu tiên 2 huyện Nam Đông và A Lưới trong địa bàn dự án.
5. Thời gian nộp hồ sơ: Trước ngày 10/11/2021.
6. Thời gian xét tuyển và thông báo kết quả xét tuyển: 30/11/2021.
7. Thời gian hoàn thiện thuyết minh theo góp ý và ký hợp đồng và tạm ứng kinh phí: Tháng 12/2021.
8. Thời gian thực hiện đề tài: 01 năm từ ngày nhận tài trợ (tháng 01/2022- 12/2022). Đối với đề tài có sản phẩm bài báo quốc tế, có thể gia hạn thời gian tối đa đến tháng 6/2023.
9. Hình thức np đề xuất: Đề xuất nghiên cứu được viết bằng tiếng Việt và tiếng Anh (theo mẫu đính kèm) và gửi vào 02 địa chỉ email khcn-htqt@huaf.edu.vnftviet@huaf.edu.vn

10. Yêu cầu nghiệm thu:
Nộp báo cáo và trình bày nghiệm thu báo cáo nghiên cứu trước Hội đồng nghiệm thu của trường và Ban điều phối dự án: Báo cáo viết bằng tiếng Việt và kèm theo tóm tắt 02 trang bằng tiếng Anh.
– Sản phẩm: 01 bài báo được đăng hoặc chấp nhận đăng ở Tạp chí Khoa học và Công nghệ nông nghiệp của Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế đối với tất cả các đề tài được tài trợ, kể cả đề tài có đăng ký xuất bản quốc tế.
– Các bài báo quốc tế được đăng hoặc chấp nhận đăng thuộc danh mục của Scopus hoặc Web of Science, đối với các đề tài có đăng ký xuất bản trên tạp chí quốc tế.
– Dự án sẽ làm thủ tục thanh lý đề tài đối với các đề tài không hoàn thành các yêu cầu đã đề ra (tối đa không quá 2 tháng sau thời gian kết thúc theo hợp đồng đã ký).

Xem và tải file đề xuất đề tài tại đây./.